REGULAMIN

Sklep internetowy YANOSKYY dzia艂aj膮cy pod adresem www.yanoskyy.pl nale偶y do firmy YANOSKYY Marta Janowska z siedzib膮 w Szprotawie (67-300), ul. Porzeczkowej 11, wpisanej do Centralnej Ewidencji i Informacji o Dzia艂alno艣ci Gospodarczej, pos艂uguj膮cej si臋 numerem NIP 9241915450.

Kontakt ze sklepem internetowym mo偶liwy jest:

1. Mailowo; adres poczty elektronicznej: info@yanoskyy.pl 

2. Listownie, adres miejscowy do dor臋cze艅: ul. Porzeczkowa 11, 67-300 Szprotawa

Definicje

1. Administrator Danych Osobowych:

YANOSKYY Marta Janowska, ul.Porzeczkowa 11, 67-300 Szprotawa
NIP 9241915450 REGON 386234575

2. Adres pocztowy: imi臋 i nazwisko lub nazwa instytucji, po艂o偶enie w miejscowo艣ci (w przypadku miejscowo艣ci podzielonej na ulice: ulica, numer budynku, numer mieszkania lub lokalu; w przypadku miejscowo艣ci niepodzielonej na ulice: nazwa miejscowo艣ci i numer nieruchomo艣ci), kod pocztowy oraz miejscowo艣膰. 

3. Adres zwrot贸w i reklamacji: ul. Konstytucji 3-go maja 32a, 58-540 Karpacz 

4.Cennik dostaw 鈥 znajduj膮ce si臋 pod adresem www.yanoskyy.pl  w zak艂adce 鈥瀢ysy艂ka i p艂atno艣ci鈥 –  zestawienie dost臋pnych rodzaj贸w dostawy i ich koszt贸w. 

5. Dane osobowe – wszelkie informacje dotycz膮ce zidentyfikowanej lub mo偶liwej do zidentyfikowania osoby fizycznej. Informacji nie uwa偶a si臋 za umo偶liwiaj膮c膮 okre艣lenie to偶samo艣ci osoby, je偶eli wymaga艂oby to nadmiernych koszt贸w, czasu lub dzia艂a艅. 

6. Dane wra偶liwe 鈥 s膮 to dane osobowe zawieraj膮ce informacje o pochodzeniu rasowym lub etnicznym, pogl膮dach politycznych, przekonaniach religijnych lub filozoficznych, przynale偶no艣ci wyznaniowej, partyjnej lub zwi膮zkowej, jak r贸wnie偶 dane o stanie zdrowia, kodzie genetycznym, na艂ogach, 偶yciu seksualnym, skazaniach, orzeczeniach o ukaraniu i mandatach karnych, a tak偶e innych orzecze艅 wydanych w post臋powaniu s膮dowym lub administracyjnym. 

7. Dostawa 鈥 rodzaj us艂ugi przewozowej wraz z okre艣leniem przewo藕nika i kosztu wymieniona w cenniku dostaw znajduj膮cym pod adresem www.yanoskyy.pl  w zak艂adce 鈥瀢ysy艂ka i p艂atno艣ci鈥

8. Dow贸d zakupu 鈥 faktura, rachunek lub paragon wystawione zgodnie z Ustaw膮 o podatku od towar贸w i us艂ug z dnia 11 marca 2004 roku z p贸藕niejszymi zmianami i innymi stosownymi przepisami prawa. 

9. Karta produktu 鈥 pojedyncza podstrona sklepu zawieraj膮ca informacje o pojedynczym produkcie. 

10. Klient 鈥 pe艂noletnia osoba fizyczna posiadaj膮ca pe艂n膮 zdolno艣膰 do czynno艣ci prawnych, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie posiadaj膮ca osobowo艣ci prawnej a posiadaj膮ca zdolno艣膰 do czynno艣ci prawnych, dokonuj膮ca u Sprzedaj膮cego zakupu zwi膮zanego bezpo艣rednio z jej dzia艂alno艣ci膮 gospodarcz膮 lub zawodow膮. 

11. Kodeks cywilny 鈥 ustawa kodeks cywilny z dnia 23 kwietnia 1964 roku z p贸藕niejszymi zmianami. 

12. Kodeks dobrych praktyk 鈥 zbi贸r zasad post臋powania, a w szczeg贸lno艣ci norm etycznych i zawodowych, o kt贸rych mowa w art 2 pkt. 5 Ustawy o przeciwdzia艂aniu nieuczciwym praktykom rynkowym z dnia 23 sierpnia 2007 roku z p贸藕niejszymi zmianami. 

13. Konsument 鈥 pe艂noletnia osoba fizyczna posiadaj膮ca pe艂n膮 zdolno艣膰 do czynno艣ci prawnych, dokonuj膮ca u Sprzedaj膮cego zakupu niezwi膮zanego bezpo艣rednio z jej dzia艂alno艣ci膮 gospodarcz膮 lub zawodow膮. 

14. Koszyk 鈥 lista produkt贸w sporz膮dzona z oferowanych w sklepie produkt贸w na podstawie wybor贸w Kupuj膮cego. 

15. Kupuj膮cy 鈥 zar贸wno Konsument, jak i Klient. 

16. Miejsce wydania rzeczy 鈥 adres pocztowy lub punkt odbioru wskazane w zam贸wieniu przez Kupuj膮cego. 

17. Moment wydania rzeczy 鈥 moment, w kt贸rym Kupuj膮cy lub wskazana przez niego do odbioru osoba trzecia obejmie rzecz w posiadanie. 

18. Platforma internetowa ODR 鈥 unijny serwis internetowy dzia艂aj膮cy na podstawie Rozporz膮dzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 524/2013 z dnia 21 maja 2013 r. w sprawie internetowego systemu rozstrzygania spor贸w konsumenckich oraz zmiany rozporz膮dzenia (WE) nr 2006/2004 i dyrektywy 2009/22/WE i dost臋pny pod adresem https://webgate.ec.europa.eu/odr 

19.P艂atno艣膰 鈥 metoda dokonania zap艂aty za przedmiot umowy i dostaw臋 wymieniona pod adresem www.yanoskyy.pl  w zak艂adce 鈥瀢ysy艂ka i p艂atno艣ci鈥

20. Podmiot uprawniony 鈥 podmiot uprawniony do pozas膮dowego rozwi膮zywania spor贸w konsumenckich w rozumieniu ustawy o pozas膮dowym rozwi膮zywaniu spor贸w konsumenckich z dnia 23 wrze艣nia 2016 roku z p贸藕niejszymi zmianami. 

21.Polityka prywatno艣ci – zasady przetwarzania przez Administratora Danych Osobowych danych osobowych Kupuj膮cych, prawa Kupuj膮cych i obowi膮zki Administratora Danych, kt贸ra znajduje si臋 pod adresem: www.yanoskyy.pl  w zak艂adce 鈥瀙olityka prywatno艣ci鈥

22. Prawo konsumenckie 鈥 ustawa o prawach konsumenta z dnia 30 maja 2014 roku. 

23. Produkt 鈥 minimalna i niepodzielna ilo艣膰 rzeczy, kt贸ra mo偶e by膰 przedmiotem zam贸wienia, a kt贸ra podana jest w sklepie Sprzedaj膮cego jako jednostka miary przy okre艣leniu jego ceny (cena/jednostka). 

24. Przedmiot umowy 鈥 produkty i dostawa b臋d膮ce przedmiotem umowy. 

25. Przedmiot 艣wiadczenia 鈥 przedmiot umowy. 

26.Punkt odbioru 鈥 miejsce wydania rzeczy nie b臋d膮ce adresem pocztowym, wymienione w zestawieniu udost臋pnionym przez Sprzedaj膮cego w sklepie. 

27. Rejestr UOKiK 鈥 rejestr podmiot贸w uprawnionych prowadzony przez Urz膮d Ochrony Konkurencji i Konsument贸w na podstawie ustawy o pozas膮dowym rozwi膮zywaniu spor贸w konsumenckich z dnia 23 wrze艣nia 2016 roku z p贸藕niejszymi zmianami i dost臋pny pod adresem: https://uokik.gov.pl/rejestr_podmiot_uprawnionych.php 

28. RODO – Rozporz膮dzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony os贸b fizycznych w zwi膮zku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przep艂ywu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE 

29. Rzecz 鈥 rzecz ruchoma mog膮ca by膰 lub b臋d膮ca przedmiotem umowy. 

30. Sklep 鈥 serwis internetowy dost臋pny pod adresem www.yanoskyy.pl, za po艣rednictwem, kt贸rego Kupuj膮cy mo偶e z艂o偶y膰 zam贸wienie.

31. Sprzedaj膮cy:

YANOSKYY Marta Janowska, ul.Porzeczkowa 11, 67-300 Szprotawa

NIP 9241915450 REGON 386234575

KONTO BANKOWE: Santander Bank Polska PL57109025450000000144990959

32. System 鈥 zesp贸艂 wsp贸艂pracuj膮cych ze sob膮 urz膮dze艅 informatycznych i oprogramowania, zapewniaj膮cy przetwarzanie i przechowywanie, a tak偶e wysy艂anie i odbieranie danych poprzez sieci telekomunikacyjne za pomoc膮 w艂a艣ciwego dla danego rodzaju sieci urz膮dzenia ko艅cowego, potocznie okre艣lany Internetem. 

33. Termin realizacji 鈥 podana na karcie produktu liczba godzin lub dni roboczych. 

34. Umowa 鈥 umowa zawierana poza lokalem przedsi臋biorcy lub na odleg艂o艣膰 w rozumieniu Ustawy o prawach konsumenta z dnia 30 maja 2014 roku w przypadku Konsument贸w i umowa sprzeda偶y w rozumieniu art. 535 Ustawy kodeks cywilny z dnia 23 kwietnia 1964 roku w przypadku Kupuj膮cych. 

35. Wada 鈥 zar贸wno wada fizyczna, jak i wada prawna. 

36. Wada fizyczna 鈥 niezgodno艣膰 rzeczy sprzedanej z umow膮, a w szczeg贸lno艣ci je艣li rzecz: 

a. nie ma ona w艂a艣ciwo艣ci, kt贸re rzecz tego rodzaju powinna mie膰 ze wzgl臋du na cel w umowie oznaczony albo wynikaj膮cy z okoliczno艣ci lub przeznaczenia; 

b. nie ma w艂a艣ciwo艣ci, o kt贸rych istnieniu Sprzedaj膮cy zapewni艂 Konsumenta, 

c. nie nadaje si臋 do celu, o kt贸rym Konsument poinformowa艂 Sprzedaj膮cego przy zawarciu umowy, a Sprzedaj膮cy nie zg艂osi艂 zastrze偶enia co do takiego jej przeznaczenia; 

d. zosta艂a Konsumentowi wydana w stanie niezupe艂nym; 

e. w razie nieprawid艂owego jej zamontowania i uruchomienia, je偶eli czynno艣ci te zosta艂y wykonane przez Sprzedaj膮cego lub osob臋 trzeci膮, za kt贸r膮 Sprzedaj膮cy ponosi odpowiedzialno艣膰, albo przez Konsumenta, kt贸ry post膮pi艂 wed艂ug instrukcji otrzymanej od Sprzedaj膮cego; 

f. nie ma ona w艂a艣ciwo艣ci, o kt贸rej zapewnia艂 producent lub jego przedstawiciel lub osoba, kt贸ra wprowadza rzecz do obrotu w zakresie swojej dzia艂alno艣ci gospodarczej oraz osoba, kt贸ra przez umieszczenie na rzeczy sprzedanej swojej nazwy, znaku towarowego lub innego oznaczenia odr贸偶niaj膮cego przedstawia si臋 jako producent, chyba 偶e Sprzedaj膮cy zapewnie艅 tych nie zna艂 ani, oceniaj膮c rozs膮dnie, nie m贸g艂 zna膰 albo nie mog艂y one mie膰 wp艂ywu na decyzj臋 Konsumenta o zawarciu umowy, albo gdy ich tre艣膰 zosta艂a sprostowana przed zawarciem umowy. 

37. Wada prawna 鈥 sytuacja, kiedy rzecz sprzedana stanowi w艂asno艣膰 osoby trzeciej albo jest obci膮偶ona prawem osoby trzeciej, a tak偶e je偶eli ograniczenie w korzystaniu lub rozporz膮dzaniu rzecz膮 wynika z decyzji lub orzeczenia w艂a艣ciwego organu. 

38. Zam贸wienie 鈥 o艣wiadczenie woli Kupuj膮cego z艂o偶one za po艣rednictwem sklepu okre艣laj膮ce jednoznacznie: rodzaj i ilo艣膰 produkt贸w; rodzaj dostawy; rodzaj p艂atno艣ci; miejsce wydania rzeczy, dane Kupuj膮cego a zmierzaj膮ce bezpo艣rednio do zawarcia umowy pomi臋dzy Kupuj膮cym a Sprzedaj膮cym.

Warunki og贸lne

1. Umowa zawierana jest w j臋zyku polskim, zgodnie z polskim prawem i niniejszym regulaminem.

2. Miejsce wydania rzeczy musi znajdowa膰 si臋 na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej.

3. Sprzedaj膮cy jest zobowi膮zany i zobowi膮zuje si臋 艣wiadczy膰 us艂ugi i dostarcza膰 rzeczy wolne od wad.

4. Wszystkie ceny podawane przez Sprzedaj膮cego wyra偶one s膮台 w polskiej walucie i s膮台 cenami brutto (zawieraj膮台 podatek VAT). Ceny produkt贸w nie zawieraj膮 kosztu dostawy, kt贸ry okre艣lony jest w cenniku dostaw.

5. Wszelkie terminy liczone s膮 zgodnie z art. 111 Kodeksu cywilnego, czyli termin oznaczony w dniach ko艅czy si臋 z up艂ywem ostatniego dnia, a je偶eli pocz膮tkiem terminu oznaczonego w dniach jest pewne zdarzenie, nie uwzgl臋dnia si臋 przy obliczaniu terminu dnia, w kt贸rym to zdarzenie nast膮pi艂o.

6. Potwierdzenie, udost臋pnienie, utrwalenie, zabezpieczenie wszelkich istotnych postanowie艅 umowy w celu uzyskania dost臋pu do tych informacji w przysz艂o艣ci nast臋puje w postaci:

a. potwierdzenia zam贸wienia poprzez wys艂anie na wskazany adres e-mail: zam贸wienia i dowodu zakupu

b. informacji o prawie odst膮pienia od umowy, niniejszego regulaminu w wersji pdf, wzoru formularza odst膮pienia od umowy w wersji pdf, link贸w do samodzielnego pobrania regulaminu i wzorca odst膮pienia od umowy: udost臋pnionych na stronie sklepu www.yanoskyy.pl 

7. Sprzedaj膮cy informuje o znanych mu gwarancjach udzielonych przez osoby trzecie dla produkt贸w znajduj膮cych si臋 w sklepie. 

8. Sprzedaj膮cy nie pobiera 偶adnych op艂at za komunikacj臋 z nim z wykorzystaniem 艣rodk贸w porozumiewania na odleg艂o艣膰, a Kupuj膮cy poniesie jej koszty w wysoko艣ci wynikaj膮cej z umowy jak膮 zawar艂 z osob膮 trzeci膮 艣wiadcz膮c膮 na jego rzecz okre艣lon膮 us艂ug臋 umo偶liwiaj膮c膮 porozumiewanie na odleg艂o艣膰. 

9. Kupuj膮cy mo偶e skorzysta膰 z opcji zapami臋tania jego danych przez sklep w celu u艂atwienia procesu sk艂adania kolejnego zam贸wienia. W tym celu Kupuj膮cy powinien poda膰 login i has艂o, niezb臋dne do uzyskania dost臋pu do swojego konta. Login i has艂o s膮 ci膮giem znak贸w ustalanych przez Kupuj膮cego, kt贸ry ma obowi膮zek zachowania ich w tajemnicy i chronienia przed niepowo艂anym dost臋pem os贸b trzecich. Kupuj膮cy ma w ka偶dej chwili mo偶liwo艣膰 wgl膮du, poprawiania, aktualizacji danych oraz usuwania konta w sklepie.

10. Sprzedaj膮cy stosuje si臋 do kodeksu dobrych praktyk.

11. Kupuj膮cy zobowi膮zany jest do: 

a. niedostarczania i nieprzekazywania tre艣ci zabronionych przez przepisy prawa, np. tre艣ci propaguj膮cych przemoc, znies艂awiaj膮cych lub naruszaj膮cych dobra osobiste i inne prawa os贸b trzecich, 

b. korzystania ze sklepu w spos贸b nie zak艂贸caj膮cy jego funkcjonowania, w szczeg贸lno艣ci poprzez u偶ycie okre艣lonego oprogramowania lub urz膮dze艅,

c. niepodejmowania dzia艂a艅 takich jak: rozsy艂anie lub umieszczanie w ramach sklepu niezam贸wionej informacji handlowej (spam), 

d. korzystania ze sklepu w spos贸b nieuci膮偶liwy dla innych Kupuj膮cych oraz dla Sprzedaj膮cego, 

e. korzystania z wszelkich tre艣ci zamieszczonych w ramach sklepu jedynie w zakresie w艂asnego u偶ytku osobistego, 

f. korzystania ze sklepu w spos贸b zgodny z przepisami obowi膮zuj膮cego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej prawa, postanowieniami regulaminu, a tak偶e z og贸lnymi zasadami netykiety.

Zawarcie umowy i realizacja 

1. Zam贸wienia mo偶na sk艂ada膰虂 24 godziny na dob臋. 

2. W celu z艂o偶enia zam贸wienia Kupuj膮cy powinien wykona膰 co najmniej nast臋puj膮ce czynno艣ci, z kt贸rych cz臋艣膰 mo偶e by膰 wielokrotnie powtarzana: a. dodanie do koszyka produktu; b. wyb贸r rodzaju dostawy; c. wyb贸r rodzaju p艂atno艣ci; d. wyb贸r miejsca wydania rzeczy; e. z艂o偶enie w sklepie zam贸wienia poprzez u偶ycie przycisku 鈥瀂amawiam i p艂ac臋鈥. 

3. Zawarcie umowy z Konsumentem nast臋puje z chwil膮 z艂o偶enia zam贸wienia. 

4. Realizacja zam贸wienia Konsumenta p艂atnego za pobraniem nast臋puje niezw艂ocznie, a zam贸wienia p艂atnego przelewem lub za po艣rednictwem systemu p艂atno艣ci elektronicznych po zaksi臋gowaniu wp艂aty Konsumenta na koncie Sprzedaj膮cego, co powinno nast膮pi膰 w terminie 30 dni od z艂o偶enia zam贸wienia, chyba 偶e Konsument nie by艂 w stanie spe艂ni膰 艣wiadczenia z nie swojej winy i poinformowa艂 o tym Sprzedaj膮cego. 

5. Zawarcie umowy z Klientem nast臋puje z chwil膮 przyj臋cia zam贸wienia przez Sprzedaj膮cego, o czym informuje on Klienta w terminie do 48 godzin od z艂o偶enia zam贸wienia. 

6. Realizacja zam贸wienia Klienta p艂atnego za pobraniem nast臋puje niezw艂ocznie po zawarciu umowy, a zam贸wienia p艂atnego przelewem lub za po艣rednictwem systemu p艂atno艣ci elektronicznych po zawarciu umowy i zaksi臋gowaniu wp艂aty Klienta na koncie Sprzedaj膮cego. 

7. Realizacja zam贸wienia Klienta mo偶e by膰 uzale偶niona od dokonania wp艂aty ca艂o艣ci lub cz臋艣ci warto艣ci zam贸wienia lub uzyskania limitu kredytu kupieckiego co najmniej o warto艣ci zam贸wienia lub zgody Sprzedaj膮cego na wys艂anie zam贸wienia za pobraniem (p艂atnego przy odbiorze). 

8. Wys艂anie przedmiotu umowy nast臋puje w terminie okre艣lonym na karcie produktu, a dla zam贸wie艅 z艂o偶onych z wielu produkt贸w w najd艂u偶szym terminie z okre艣lonych na kartach produkt贸w. Bieg terminu rozpoczyna si臋 z chwil膮 realizacji zam贸wienia. 

9. Zakupiony przedmiot umowy jest wraz z wybranym przez Kupuj膮cego dokumentem sprzeda偶y wysy艂any wybranym przez Kupuj膮cego rodzajem dostawy do wskazanego przez Kupuj膮cego w zam贸wieniu miejsca wydania rzeczy, wraz z do艂膮czonymi za艂膮cznikami, o kt贸rych mowa w 搂2 pkt 6b. 

Prawo do odst膮pienia od umowy 

1. Konsumentowi, przys艂uguje na podstawie art. 27 Prawa konsumenckiego prawo do odst膮pienia od umowy zawartej na odleg艂o艣膰, bez podania przyczyny i bez ponoszenia koszt贸w, z wyj膮tkiem koszt贸w okre艣lonych w art. 33, art. 34 Prawa konsumenckiego. 

2. Termin odst膮pienia od umowy zawartej na odleg艂o艣膰 wynosi 14 dni od momentu wydania rzeczy, a do zachowania terminu wystarczy wys艂anie o艣wiadczenia przed jego up艂ywem. 

3. O艣wiadczenie o odst膮pieniu od umowy Konsument mo偶e z艂o偶y膰 na formularzu, kt贸rego wz贸r stanowi za艂膮cznik nr 2 do Prawa konsumenckiego, na formularzu dost臋pnym pod adresem www.yanoskyy.pl w zak艂adce 鈥瀦wrot, wymiana, reklamacje鈥 lub w innej formie zgodnej z Prawem konsumenckim. 

4. W przypadku odst膮pienia od umowy, umowa jest uwa偶ana za niezawart膮. 

5. Konsument ma obowi膮zek zwr贸ci膰 rzecz Sprzedaj膮cemu niezw艂ocznie, jednak nie p贸藕niej ni偶 14 dni od dnia, w kt贸rym odst膮pi艂 od umowy. Do zachowania terminu wystarczy odes艂anie rzeczy przed jego up艂ywem. 

6. Konsument odsy艂a rzeczy b臋d膮ce przedmiotem umowy, od kt贸rej odst膮pi艂 na w艂asny koszt. 

7. Konsument ponosi odpowiedzialno艣膰 za zmniejszenie warto艣ci rzeczy b臋d膮cej przedmiotem umowy a b臋d膮ce wynikiem korzystania z niej w spos贸b wykraczaj膮cy poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy. Wymagane jest zatem, aby zwracany produkt by艂 w komplecie, w pierwotnym stanie, bez uszkodze艅 i w oryginalnym opakowaniu z nienaruszon膮 plomb膮 do艂膮czon膮 do metki produktu. 

8. Sprzedaj膮cy niezw艂ocznie, nie p贸藕niej ni偶 w terminie 14 dni od dnia otrzymania od Konsumenta z艂o偶onego o艣wiadczenia o odst膮pieniu od umowy oraz towaru podlegaj膮cemu zwrotowi, zwr贸ci Konsumentowi wszystkie dokonane przez niego p艂atno艣ci, jednak nie uwzgl臋dniaj膮ce koszt贸w dostarczenia Konsumentowi rzeczy.

9. Sprzedaj膮cy dokonuje zwrotu zap艂aty przy u偶yciu takiego samego sposobu p艂atno艣ci, jakiego u偶y艂 Konsument, chyba 偶e Konsument wyra藕nie zgodzi艂 si臋 na inny spos贸b p艂atno艣ci, kt贸ry nie wi膮偶e si臋 dla niego z 偶adnymi kosztami. 

10. Sprzedaj膮cy mo偶e wstrzyma膰 si臋 ze zwrotem zap艂aty otrzymanej od Konsumenta do chwili otrzymania rzeczy z powrotem. 

11. Konsumentowi zgodnie z art 38 Prawa konsumenckiego nie przys艂uguje prawo do odst膮pienia od umowy: 

a. w kt贸rej cena lub wynagrodzenie zale偶y od waha艅 na rynku finansowym, nad kt贸rymi Sprzedaj膮cy nie sprawuje kontroli, i kt贸re mog膮 wyst膮pi膰 przed up艂ywem terminu do odst膮pienia od umowy; 

b. w kt贸rej przedmiotem 艣wiadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana wed艂ug specyfikacji konsumenta lub s艂u偶膮ca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb; 

c. w kt贸rej przedmiotem 艣wiadczenia jest rzecz ulegaj膮ca szybkiemu zepsuciu lub maj膮ca kr贸tki termin przydatno艣ci do u偶ycia; 

d. w kt贸rej przedmiotem 艣wiadczenia jest rzecz dostarczana w zapiecz臋towanym opakowaniu, kt贸rej po otwarciu opakowania nie mo偶na zwr贸ci膰 ze wzgl臋du na ochron臋 zdrowia lub ze wzgl臋d贸w higienicznych, je偶eli opakowanie zosta艂o otwarte po dostarczeniu; 

e. w kt贸rej przedmiotem 艣wiadczenia s膮 rzeczy, kt贸re po dostarczeniu, ze wzgl臋du na sw贸j charakter, zostaj膮 nieroz艂膮cznie po艂膮czone z innymi rzeczami; 

f. w kt贸rej przedmiotem 艣wiadczenia s膮 nagrania d藕wi臋kowe lub wizualne albo programy komputerowe dostarczane w zapiecz臋towanym opakowaniu, je偶eli opakowanie zosta艂o otwarte po dostarczeniu; 

g. dostarczanie tre艣ci cyfrowych, kt贸re nie s膮 zapisane na no艣niku materialnym, je偶eli spe艂nianie 艣wiadczenia rozpocz臋艂o si臋 za wyra藕n膮 zgod膮 Konsumenta przed up艂ywem terminu do odst膮pienia od umowy i po poinformowaniu go przez przedsi臋biorc臋 o utracie prawa odst膮pienia od umowy; 

h. dostarczanie dziennik贸w, periodyk贸w lub czasopism, z wyj膮tkiem umowy o prenumerat臋.

R臋kojmia 

1. Sprzedaj膮cy na podstawie art. 558搂1 Kodeksu cywilnego ca艂kowicie wy艂膮cza odpowiedzialno艣膰 wobec Klient贸w z tytu艂u wad fizycznych i prawnych (r臋kojmia). 

2. Sprzedaj膮cy ponosi odpowiedzialno艣膰 wobec Konsumenta na zasadach okre艣lonych w art. 556 Kodeksu cywilnego i kolejnych za wady (r臋kojmia). 

3. Konsument je偶eli rzecz sprzedana ma wad臋, mo偶e: a. z艂o偶y膰 o艣wiadczenie o 偶膮daniu obni偶enia ceny; b. z艂o偶y膰 o艣wiadczenie o odst膮pieniu od umowy; chyba 偶e Sprzedaj膮cy niezw艂ocznie i bez nadmiernych niedogodno艣ci dla Konsumenta wymieni rzecz wadliw膮 na woln膮 od wad albo wad臋 usunie. Je偶eli jednak rzecz by艂a ju偶 wymieniona lub naprawiana przez Sprzedaj膮cego albo Sprzedaj膮cy nie uczyni艂 zado艣膰 obowi膮zkowi wymiany rzeczy na woln膮 od wad lub usuni臋cia wady, nie przys艂uguje mu prawo do wymiany rzeczy lub usuni臋cia wady. 

4. Konsument, mo偶e zamiast zaproponowanego przez Sprzedaj膮cego usuni臋cia wady 偶膮da膰 wymiany rzeczy na woln膮 od wad albo zamiast wymiany rzeczy 偶膮da膰 usuni臋cia wady, chyba 偶e doprowadzenie rzeczy do zgodno艣ci z umow膮 w spos贸b wybrany przez Konsumenta jest niemo偶liwe albo wymaga艂oby nadmiernych koszt贸w w por贸wnaniu ze sposobem proponowanym przez Sprzedaj膮cego, przy czym przy ocenie nadmierno艣ci koszt贸w uwzgl臋dnia si臋 warto艣膰 rzeczy wolnej od wad, rodzaj i znaczenie stwierdzonej wady, a tak偶e bierze si臋 pod uwag臋 niedogodno艣ci, na jakie nara偶a艂by Konsumenta inny spos贸b zaspokojenia. 

5. Konsument nie mo偶e odst膮pi膰 od umowy, je偶eli wada jest nieistotna. 

6. Konsument je偶eli rzecz sprzedana ma wad臋, mo偶e r贸wnie偶: 

a. 偶膮da膰 wymiany rzeczy na woln膮 od wad; 

b. 偶膮da膰 usuni臋cia wady. 

7. Sprzedaj膮cy jest obowi膮zany wymieni膰 rzecz wadliw膮 na woln膮 od wad lub usun膮膰 wad臋 w rozs膮dnym czasie bez nadmiernych niedogodno艣ci dla Konsumenta.

8. Sprzedaj膮cy mo偶e odm贸wi膰 przyj臋cia reklamacji Konsumenta, je偶eli wada jest nieistotna, lub jest zwi膮zana z charakterem materia艂u z kt贸rego wykonany jest produkt, oraz powstaje w zwi膮zku z u偶ytkowaniem towaru. 

9. Sprzedaj膮cy obowi膮zany jest przyj膮膰 od Konsumenta rzecz wadliw膮 w razie wymiany rzeczy na woln膮 od wad lub odst膮pienia od umowy. 

10. Sprzedaj膮cy w terminie czternastu dni ustosunkuje si臋 do opartych o art. 5615 kodeksu cywilnego: o艣wiadczenia o 偶膮daniu obni偶enia ceny, 偶膮dania wymiany rzeczy na woln膮 od wad, 偶膮dania usuni臋cia wady. Sprzedaj膮cy w terminie trzydziestu dni (art. 7a prawa konsumenckiego) ustosunkuje si臋 do ka偶dego innego o艣wiadczenia Konsumenta, kt贸rego nie dotyczy okre艣lony w kodeksie cywilnym termin czternastu dni. W przeciwnym wypadku uwa偶a si臋, 偶e uzna艂 za uzasadnione o艣wiadczenie lub 偶膮danie Konsumenta. 

Polityka prywatno艣ci oraz bezpiecze艅stwo danych osobowych 

1. Administrator Danych Osobowych odpowiada za zgodne z prawem przetwarzanie danych osobowych, a zasady zbierania, przetwarzania i przechowywania danych osobowych, a tak偶e prawa Kupuj膮cego zwi膮zane z jego danymi osobowymi. 

2. Administrator Danych Osobowych przetwarza dane osobowe Kupuj膮cych na podstawie zgody oraz w zwi膮zku z prawnie uzasadnionymi interesami Sprzedaj膮cego.

3. Administrator Danych Osobowych zbiera i przetwarza dane osobowe wy艂膮cznie w zakresie jaki jest to uzasadnione umownym lub prawnym obowi膮zkiem.

4. Wyra偶enie przez Kupuj膮cego zgody na przetwarzanie danych osobowych jest dobrowolne, a zgoda na przetwarzanie danych w okre艣lonym celu mo偶e zosta膰 w ka偶dej chwili wycofana.

5. Na potrzeby realizacji zam贸wienia Kupuj膮cego zbierane s膮 nast臋puj膮ce dane osobowe:

a. adres pocztowy 鈥 niezb臋dne do wystawienia dowodu zakupu;

b. miejsca wydania rzeczy 鈥 niezb臋dny do zaadresowania przesy艂ki;

c. e-mail 鈥 niezb臋dny do komunikacji zwi膮zanej z realizacj膮 zam贸wienia;

d. numer telefonu 鈥 niezb臋dny w przypadku wyboru niekt贸rych rodzaj贸w dostawy

6. Szczeg贸艂owe rozwi膮zania w zakresie ochrony danych osobowych zwi膮zanych ze z艂o偶eniem zam贸wienia, ale r贸wnie偶 korzystaniem ze sklepu przed i po z艂o偶eniu zam贸wienia zawiera polityka prywatno艣ci.

Postanowienia ko艅cowe 

1. 呕adne z postanowie艅 niniejszego regulaminu nie ma na celu naruszenia praw Kupuj膮cego. Nie mo偶e by膰虂 r贸wnie偶虈 w ten spos贸b interpretowane, gdy偶虈 w przypadku niezgodno艣ci jakiejkolwiek cz臋艣ci regulaminu z obowi膮zuj膮cym prawem Sprzedaj膮cy deklaruje bezwzgl臋dne podporzadkowanie si臋 i stosowanie tego prawa w miejsce zakwestionowanego przepisu regulaminu. 

2. O zmianach regulaminu i ich zakresie zarejestrowani Kupuj膮cy b臋d膮台 powiadomieni drog膮 elektroniczn膮 (na wskazany przy rejestracji lub zam贸wieniu e-mail). Powiadomienie zostanie wys艂ane co najmniej na 30 dni przed wej艣ciem w 偶ycie nowego regulaminu. Zmiany wprowadzane b臋d膮 w celu dostosowania regulaminu do obowi膮zuj膮cego stanu prawnego. 

3. Aktualna wersja regulaminu jest zawsze dost臋pna dla Kupuj膮cego w zak艂adce regulamin na stronie www.yanoskyy.pl W trakcie realizacji zam贸wienia oraz w ca艂ym okresie opieki posprzeda偶owej Kupuj膮cego obowi膮zuje regulamin zaakceptowany przez niego przy sk艂adaniu zam贸wienia. Za wyj膮tkiem sytuacji, kiedy Konsument uzna go za mniej korzystny od aktualnego i poinformuje Sprzedaj膮cego o wyborze aktualnego jako obowi膮zuj膮cego. 

4. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem stosuje si臋台 odpowiednie obowi膮zuj膮ce przepisy prawne. Kwestie sporne, je艣li Konsument wyrazi tak膮 wol臋, rozwi膮zuje si臋 na drodze post臋powania mediacyjnego przed Wojew贸dzkimi Inspektoratami Inspekcji Handlowej lub procesu przed s膮dem polubownym przy Wojew贸dzkim Inspektoracie Inspekcji Handlowej. Konsument mo偶e r贸wnie偶 skorzysta膰 z r贸wnowa偶nych i zgodnych z prawem metod przeds膮dowego lub pozas膮dowego rozwi膮zywania spor贸w np. za po艣rednictwem unijnej platformy internetowej ODR lub dokonuj膮c wyboru dowolnego podmiotu uprawnionego spo艣r贸d znajduj膮cych si臋 w rejestrze UOKiK. Sprzedaj膮cy o艣wiadcza zamiar i wyra偶a zgod臋 na pozas膮dowe rozwi膮zanie sporu konsumenckiego. W ostateczno艣ci spraw臋 rozstrzyga s膮d w艂a艣ciwy miejscowo i rzeczowo dla siedziby Sprzedaj膮cego.